Slovenský iconEnglish icon

Všeobecné záväzné nariadenia

 • Dátum vyvesenia: 20.12.2022
  o všetkých miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Dátum vyvesenia: 28.02.2022
  o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Glabušovce
 • Dátum vyvesenia: 28.02.2022
  o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Glabušovce
 • Dátum vyvesenia: 28.02.2022
  o podrobnostiach organizácií miestneho referenda