Slovenský iconEnglish icon

Súčasnosť

Chráňme naše hodnoty, spojili sme sa pre budúcnosť. Všetky obce si chránia svoje kultúrne pamiatky, pretože sú svedkami ich minulosti. Jedným z ních je aj naša obec Glabušovce, a takým svedkom je aj budova kultúrneho domu. Kultúrny dom bol odovzdaný do užívania v roku 1959. Do roku 1978 slúžila z polovice aj ako obecná škola a boli v ňom ubytovacie priestory pre učiteľa. Posledná veľká spoločenská udalosť sa odohrala začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Chvíľu ešte svoje priestory prepožičala mládeži, ale zub času zanechal svoje stopy na budove a nemohla plniť svoju funkciu. V roku 2012 sme sa pustili do veľkej roboty a začala obnova budovy. Z vlastných zdrojov sme vymenili strechu , spravili vnútorné úpravy pribudli nové hygienické miestnosti, nová kuchyňa ako aj na poschodie dostalo novú podobu.

Do konca roku 2013 sme tiež z vlastných zdrojov ako aj grantu podarilo vložiť do stien vodoinštaláciu a elektrizáciu. Budova dostala nové okná, dvere a betónovú podlahu a na všetkých stenách bolo dokončené armovanie. V tomto roku z podporeného projektu postupne po zakúpení materiálov sa vystierkovali všetky steny boli položené obklady a dlažby v miestnostiach , rozložili a namontovali sanitárnu techniku a na koniec po montáži rozložili zakúpení nábytok. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a EUSTREAM. Z vlastných zdrojov ešte vymaľovali miestnosti . Z realizovaním prác , ktoré boli zahrnuté v projekte sme zvýšili komfortnosť využitia vnútorných priestorov budovy kultúrneho domu. Dokončením tejto aktivity sú vnútorné priestory hotové cca na 80-90 percent, v sále treba ešte doriešiť vykurovanie aby plnej miere mohli využívať aj v zimnom období. Z vonkajšej strany čaká budovu jej "ošatenie". Touto cestou by som chcem poďakovať obyvateľstvu , ktorý sa za tie roky dobrovoľnou prácou prispeli k obnove kultúrneho domu a tiež pracovníkom zapojených v projekte.