Slovenský iconEnglish icon

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb

 05.02.2019

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva predkladá na pripomienkovanie Návrh
Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2019 - 2025.
Pripomienkou možno v lehote do 12.2.2019 navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na
pripomienku nemusí navrhovateľ Koncepcie prihliadať. Na ostatné podnety (názory,
námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ Koncepcie prihliadať, a to najmä vtedy, ak
nie sú zdôvodnené.
Pripomienky k návrhu Koncepcie možno v stanovenej lehote predkladať poštou na adresu
BBSK
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

(rozhodujúci je dátum doručenia na Úrad BBSK)  alebo  elektronicky na adresu: silvia.lorencova@bbsk.sk<mailto:silvia.lorencova@bbsk.sk>.

Dokument je uložený na podstrane - Úradná tabuľa .


Zoznam aktualít: