Slovenský iconEnglish icon

Stretnutie družobných obcí Give Europe Sunshine - Sun4EU Glabušovce 1-6.7.2023

 15.06.2023

Stretnutie družobných obcí pod názvom Give Europe Sunshine - Sun4EU Glabušovce 1-6.7.2023

Pozdravujem Vás v súvislosti s projektom Európskej únie pod názvom Give Europe Sunshine-Sun4EU rámci programu Európa pre občanov !

    Som  Štefan Chudý, starosta obce Glabušovce, hostiteľ a organizátor podujatia.

Obec Glabušovce sa nachádza v južnej časti Slovenska, v Banskobystrickom kraji, v okrese Veľký Krtíš, blízko maďarských hraníc.

Účelom nášho podujatia je zorganizovať a uskutočniť stretnutie družobných obcí v súlade s cieľmi programu Európa pre občanov.

Cieľom nášho projektu je prehĺbiť vzťahy medzi družobnými obcami prostredníctvom dôkladnejšieho spoznávania sa a posilniť dialóg medzi kultúrami. Prioritou nášho stretnutia bude diskusia o problémoch ovplyvňujúcich našu spoločnú európsku budúcnosť.

Prvoradým cieľom nášho programu je nadväzovanie a prehlbovanie odborných vzťahov medzi organizáciami obcí a posilňovanie solidarity medzi občanmi a generáciami.

V prvom rade sa budeme snažiť propagovať naše kultúrne hodnoty a tradície, spoznávať rôznorodý kultúrny život a tradície našich partnerských obcí a posilňovať vzájomný dialóg.

 

Meeting of cooperative municipalities under the name Give Europe Sunshine - Sun4EU Glabušovce 1-6 July 2023

I greet you in connection with the European Union project called Give Europe Sunshine-Sun4EU within the Europe for Citizens program!
     I am Štefan Chudý, mayor of Glabušovce, host and organizer of the event.
The village of Glabušovce is located in the southern part of Slovakia, in the Banskobystricky region, in the district of Veľký Krtíš, close to the Hungarian border.
The purpose of our event is to organize and hold a meeting of cooperative municipalities in accordance with the objectives of the Europe for Citizens program.
The aim of our project is to deepen the relations between the cooperative communities through getting to know each other more thoroughly and to strengthen the dialogue between cultures. The priority of our meeting will be the discussion of problems affecting our common European future.
The primary goal of our program is establishing and deepening professional relations between municipal organizations and strengthening solidarity between citizens and generations.
First of all, we will try to promote our cultural values and traditions, get to know the diverse cultural life and traditions of our partner municipalities and strengthen mutual dialogue.


Zoznam aktualít: