Slovenský iconEnglish icon

Strengthening European Identity in times of crisis

 30.10.2023

BURDEAUX (FRANCE) ON OCTOBER 18-21, 2023

Názov projektu: "Posilnenie európskej identity v čase krízy"

OBEC GLAUŠOVCE SA V DŇOCH 18. – 21. OKTÓBRA 2023  ZÚČASTNILA V BURDEAUX (FRANCÚZSKO) II. PODUJATIA PROJEKTU SIETE MIEST S NÁZVOM „POSILŇOVANIE EURÓPSKEJ IDENTITY V ČASE KRÍZY“

Účastník z nášho subjektu sa zapojil do druhého plánovaného podujatia európskeho projektu „Posilnenie európskej identity v čase krízy“ schváleného Európskou komisiou v rámci programu CERV 2021-2027 (Občania, rovnosť, práva a hodnoty).

Celkom 30 zástupcov miestnych orgánov a združení občianskej spoločnosti zo 16 krajín diskutovalo o témach, ako je posilnenie postavenia žien, práva zvierat, budúcnosť EÚ, ako aj dôležitosť európskych inštitúcií. Program aktivít zahŕňal konferencie, okrúhle stoly a zážitkové panely za účasti miestnych expertov a zástupcov partnerských krajín.

Počas aktivity bola vydaná publikácia, ktorá spája najlepšie postupy v oblasti posilnenia postavenia žien a rovnosti v zúčastnených krajinách.

Projekt schválený Komisiou prispeje k podpore aktívnej účasti na miestnej a európskej úrovni s cieľom načrtnúť línie, ktoré posilňujú európsku identitu prostredníctvom medzikultúrneho dialógu.

Project title: "Strengthening European identity in times of crisis"

THE MUNICIPALITY OF GLAUŠOVCE HAS PARTICIPATED IN BURDEAUX (FRANCE) ON OCTOBER 18-21, 2023 IN THE  II EVENT OF THE NETWORK OF TOWNS PROJECT ENTITLED “STRENGTHENING EUROPEAN IDENTITY IN TIMES OF CRISIS”

A participant from our entity has been involved in the second scheduled event of the European project "Strengthening European identity in times of crisis" approved by the European Commission within the CERV 2021-2027 programme (Citizens, Equality, Rights and Values).

A total of 30 representatives  coming from local authorities and civil society associations from 16 countries discussed topics such as women empowerment, animal rights, the future of the EU as well as the importante of European institutions. The programme of activities included conferences, round tables and experience panels with the participation of both local experts and representatives from partner countries.

During the activity, a publication was  edited bringing together the best practices in the field of women's empowerment and equality in the participating countries.

The project, approved by the Commission will help to promote active participation at local and European level with a view to outlining lines that reinforce European identity through intercultural dialogue.


Zoznam aktualít: