Slovenský iconEnglish icon

PROGRAM NA ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA

 10.05.2024

 

                                                   Obec Glabušovce , Glabušovce  č.24, 991 22 p. Bušince

Telefón                                         e-mail                                       IČO

      047/48 71 180                   glabusovce@gmail.com                   00650307

 

 

                           PROGRAM NA ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA

 

Obecný úrad oznamuje občanom:

Okresný úrad Banská Bystrica – ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – Odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  vypracoval strategický dokument "Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj

Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke:

https://enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-zona-banskobystricky-kraj

 

Verejnosť môže  nahliadnuť, robiť odpisy ,výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v úradných hodinách :

pondelok – piatok                                                 8:00 -14:00hod


Zoznam aktualít: